Menu

APEL privind lansarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” ediția 2022

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat lansează astăzi, Apelul de Granturi în
cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobat prin HG nr.801/2018.


Sunt invitate să aplice la Program autoritățile publice locale de nivelul I în comun cu
asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor
stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de
susținere financiară nerambursabilă în cadrul Programului „DAR 1+3”.

Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis începând cu data de 17 ianuarie 2022 până la
data de 27 februarie 2022, ora 23:59. Dosarele depuse vor respecta cerințele prevăzute în
Ghidul de aplicare și implementare al Programului.


Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” urmărește următoarele obiective specifice:
▪ Stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova prin atragerea
capitalului uman și financiar din diasporă;
▪ Păstrarea și reanimarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine prin
realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, în comun cu diaspora;
▪ Canalizarea remitențelor, dincolo de consum, spre dezvoltarea social-economică a zonelor
rurale din Moldova;
▪ Sporirea gradului de participare și implicare a diasporei în planificarea și dezvoltarea social economică la nivel local.


Programul este deschis pentru aplicare autorităților publice locale din Moldova, indiferent de
numărul de locuitori, care au rol de Aplicant lider și poartă răspundere pentru implementarea
eficientă și calitativă a proiectului de dezvoltare locală.

Finanțarea proiectelor din cadrul Programului se va efectua în baza formulei „1+3”, având
următorii parteneri:
(1) Diaspora;
(2) Guvernul Republicii Moldova;
(3) Autoritățile publice locale;
(4) Partenerii de dezvoltare/donatorii.


Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program sunt:
1) infrastructura (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);
2) protecția mediului (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor);
3) economia (dezvoltarea regiunii, investiții, dezvoltarea agriculturii);
4) eficiența energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);
5) cultura (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și
festivaluri);
6) educația (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how);
7) protecția socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, altele).

Notă: Autoritatea publică locală care a beneficiat de suport financiar în cadrul
Programului DAR 1+3 două ediții consecutive nu este eligibilă de a beneficia de finanțare
la următoarea ediție.

Depunerea dosarelor:
Aplicanții lideri vor completa Formularul de aplicare (cu toate anexele solicitate) atât on-line
cât și pe suport de hârtie.
Transmiterea aplicațiilor în format electronic:
Formularele de aplicare completate, împreună cu toate anexele vor fi expediate online la
adresa de email cancelaria@gov.md și brd@gov.md, cu subiectul ”aplicație de finanțare la
Programul „DAR 1+3” de la primăria____________”.


Transmiterea aplicațiilor în original:
Formularul de aplicare, cu toate anexele și documentele de suport, cu semnătură și ștampilă
în original sau cu mențiunea “corespunde originalului”, într-un exemplar, vor fi transmise prin
scrisoare recomandată, cu aviz de primire în adresa Cancelariei de Stat.

Depunerea dosarelor în variantă electronică nu exonerează aplicantul lider de la depunerea
dosarului prin poștă. Data depunerii dosarului va fi considerată data depunerii acestuia în
variantă electronică, în cazul în care prin poștă va avea o dată ulterioară. Depunerea dosarului
în variantă fizică (prin poștă) nu va depăși termenul limită, indicat în Apelul de lansare.
Procesul de evaluare și selectare a proiectelor se va realiza de Comitetul de evaluare și
supraveghere din cadrul Programului.


La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarele criterii:

  • Relevanța proiectului în conformitate cu obiectivele și prioritățile de dezvoltare locală;
  • Fezabilitatea, actualitatea proiectului, corespunderea structurii și conținutului
    propunerii de proiect cu cerințele stabilite în Regulamentul privind implementarea
    proiectelor în cadrul Programului ”DAR 1+3” și în Ghidul de aplicare și implementare;
  • Sustenabilitatea și impactul socio economic al proiectului;
  • Gradul de implicare a diasporei în procesul de inițiere, promovare și implementare a
    proiectelor.

Pentru mai multe detalii cu privire la etapele și condițiile concursului vizitați pagina:
www.brd.gov.md/rubrica DAR 1+3.

  TOP